Rubroek

Rubroek

Rubroek is een oude stadswijk pal tegen het centrum van Rotterdam. In de 50-er jaren en in de jaren 70 zijn grote delen van de wijk herbouwd. De wijk heeft nu een zeer hoog percentage aan portieketage woningen kleiner dan 85m2. Een derde daarvan is in bezit van corporaties. Er is veel ouderenhuisvesting en er zijn veel zorgaanbieders in de wijk actief. Ruimtelijk wordt de wijk gekenmerkt door een structuur van open en meer besloten hoven die openbaar toegankelijk zijn. Rubroek wordt omzoomd door de Rotte aan de westzijde, de Boezem aan de oostzijde, die beiden een hoger gelegen waterpeil hebben dan de Crooswijksesingel en de Boesemsingel in het noorden. Deze aantrekkelijke groenblauwe assen hebben maar heel beperkt invloed op het karakter van Rubroek. De wijk wordt doorsneden door een aantal stadsstraten van weinig kwaliteit; meer dan ooit zijn het versteende verkeersroutes tussen het centrum en de buitenwijken. De overgang tussen openbaar en privé is vaak niet duidelijk, onaantrekkelijk en wordt gedomineerd door dichte plinten, betegelde ‘voortuintjes’, parkeerplaatsen en slecht onderhouden hoven.

Koppelkansen Rubroek

In Rubroek moet 5.000 m3 regenwater worden vastgehouden om op piekmomenten problemen te voorkomen. De wijk kent relatief veel verharding, zowel in het openbare als in het private gebied. De wateropgaaf overschrijdt de grenzen van privaat en publiek, het is immers 1 systeem. Oplossingen kunnen in Rubroek dan ook op beide terreinen worden gevonden.
Naast de wateropgave van 5.000 m3 heeft Rubroek ook een sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke opgave. Zorginstellingen en ouderenhuisvestingsorganisaties verlaten de wijk; sociale problemen liggen op de loer. Ook ruimtelijk dreigt Rubroek af te glijden door een eenzijdige woningvoorraad, onaantrekkelijke openbare ruimte, de zwakke uitstraling van de gebouwen en het ontbreken van een hart van de wijk.

Team Rubroek onderzoekt hoe het ‘watergeld’ kan worden ingezet om te voorkomen dat Rubroek afglijdt: kortom water als motor voor stedelijke verbetering.

De meest essentiële meekoppelkansen voor de wijk Rubroek zijn:

  1. Vergroten van de economische en sociale kracht van de bewoners
  2. Aantrekkelijker maken van de woonomgeving semi-publieke ruimte
  3. Herinrichting van de stadsstraten (toekomstvisie StadsOntwikkeling)
  4. Verdichtingskansen
  5. Zorgvastgoed