Bospolder

Bospolder is een typisch vooroorlogse Rotterdamse wijk, waarbinnen de waterproblematiek heel actueel is.

De wijk, tussen 1910 en 1930 gebouwd voor arbeiders en vanaf de jaren ’80 flink aangepakt door de stadsvernieuwingsbeweging, is een woonwijk met een multicultureel karakter. Er zijn verschillende sociale initiatieven op buurt- en wijkniveau zoals de Delfshaven Coöperatie, het Timmerhuis Delfshaven en Wij Delfshaven. De stedenbouwkundige opzet bestaat grotendeels uit gesloten bouwblokken van vier bouwlagen. De binnenterreinen zijn verlaagd aangelegd en vormen door aanwezige souterrains elk een kleine polder. De woningen op de onderste bouwlagen zijn veelal gebouwd als souterrain/bel-etage appartementen, waarbij het souterrain als woonruimte gebruikt wordt. In de souterrains is de waterproblematiek letterlijk voelbaar. Het niveau van de souterrains ligt vaak lager dan de riolering, waardoor op piekmomenten (bij flinke neerslag) het water in de souterrains omhoog komt. Een groot deel van het openbare gebied is verhard waardoor hemelwater niet infiltreert maar direct in het riool terechtkomt. De ondergrondse infrastructuur is grotendeels verouderd en de capaciteit van de riolering is ontoereikend voor de afvoer van vuilwater en regenwater samen.

Koppelkansen Bospolder

Het private domein behelst 52% van het totale oppervlak in de wijk. Van dit private gebied bestaat 65% uit bebouwing en 35% uit binnenterreinen. De bijgevoegde afbeelding geeft een analyse weer van de hoeveelheid af te voeren hemelwater na een flinke regenbui. Hieruit concluderen we dat er vooral in het private gebied veel winst te behalen valt: 74% van het hemelwater dat afgevoerd moet worden via het riool komt immers van de daken en tuinen. Dit inzicht maakt het mogelijk om budgetten vrij te maken bij overheden en waterschappen. Elke kubieke meter water die niet in het riool terechtkomt levert namelijk een flinke kostenbesparing op: minder schadekosten door water in de souterrains, beperking van de hoeveelheid water die afgevoerd en gezuiverd moet worden en minder investeringen in het aanpassen van het rioolstelsel. Op dit moment gebeurt er nog heel weinig op het particulier terrein. De grootste reden hiervoor is het ontbreken van een structuur en platform waarop de bewoners en eigenaren/corporaties en overheid en waterschappen elkaar kunnen vinden. Ons doel is om dit platform te creëren en budgetten inzichtelijk en beschikbaar te maken. Dit platvorm moet belanghebbenden vertegenwoordigen en ingrepen budgetteren en realiseren. Een sociale structuur gericht op maatregelen om de waterweerbaarheid te vergroten.

Hierbij liggen de grote “koppelkansen” voor dit gebied in

  1. Het verbinden van oplossingen voor de waterproblematiek met andere
    duurzaamheidsfactoren.
  2. Door de oplossingen voor de waterproblematiek zo vorm te geven een meerwaarde
    voor de bewoners creëren
  3. Het probleem én de oplossingen worden zichtbaar en meetbaar gemaakt.
  4. De leefbaarheid verbeteren en de sociale structuur versterken.
  5. Duurzame maatregelen zoals het fijnstof verminderen en hittebeperkende maatregelen
  6. Opwaardering van (sociale) voorzieningen.